euro_otan_intal_sauvetage_lybie_chasse_kadhafi_sarkozy_tripoli_visite_usa_obama_info-alternative-2